Đo khí thải đáp ứng theo tiêu chuẩn: QCVN 19:2009/BTNMT/B
Máy phát điện số 01. mtu A Rolls-Royce Solution 2000kW đáp ứng 100% tải dưới 10 giây
Máy phát điện số 02. mtu A Rolls-Royce Solution 2000kW đáp ứng 100% tải dưới 10 giây
Máy phát điện số 03. mtu A Rolls-Royce Solution 2000kW đáp ứng 100% tải dưới 10 giây
Máy phát điện số 04. mtu A Rolls-Royce Solution 2000kW đáp ứng 100% tải dưới 10 giây