TỦ HÒA ĐỒNG BỘ HẠ THẾ - TRUNG THẾ & CÁC ỨNG DỤNG KHÁC CỦA BỘ ĐIỀU KHIỂN

Giải pháp hòa đồng bộ cho nhiều nguồn tải đầu ra và nhiều nguồn lưới điện

Giải pháp hòa đồng bộ nhiều máy phát điện song song với nguồn điện lưới Bộ điều khiển chức năng hòa nhanh mà không cần hòa đồng bộ các tổ máy phát điện theo cách tiêu chuẩn

Trạm phát điện (bao gồm nhiều nguồn phát khác nhau)

Các giải pháp cho các ứng dụng có mức độ phức tạp cao – Nhiều nguồn điện lưới - nhiều lưới điện

Nhà máy phát điện

Nguồn điện dự phòng cho Trung tâm dữ liệu

Nhà máy điện năng lượng mặt trời

Nhà máy thủy điện

Hệ thống điều khiển tàu

Sản phẩm trên biển