Đo khí thải đáp ứng theo tiêu chuẩn: QCVN 19:2009/BTNMT/B
Genset 01. mtu 2000kW generator full load step 100% under 10 seconds.
Genset 02. mtu 2000kW generator full load step 100% under 10 seconds.
Genset 03. mtu 2000kW generator full load step 100% under 10 seconds.
Genset 04. mtu 2000kW generator full load step 100% under 10 seconds.