Đo khí thải đáp ứng theo tiêu chuẩn: QCVN 19:2009/BTNMT/B